Παιδαγωγική Επάρκεια

Η παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ, μέχρι και τον Ιούλιο του 2022 καλυπτόταν από το νομικό πλαίσιο  του Ν. 4547/2018, (άρθρο 111) και την από 20/7/2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, στην 9η/2020 Συνεδρίασή της.
(Βλ., στη συνέχεια  "Κατάσταση ισχύουσα μέχρι την 21/7/2022")

Από τον Ιούλιο του 2022 ισχύει, για την Παιδαγωγική Επάρκεια το άρθρο 99 του Ν.4957/2022 και οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 456 του ίδιου Ν.4957/2022.
(Βλ. "Κατάσταση μετά την ψήφιση του Ν.4957/2022" , στη συνέχεια)

 

Κατάσταση μετά την ψήφιση του Ν.4957/2022

Κατάσταση ισχύουσα μέχρι την 21/7/2022