Ερευνητικές Ομάδες

Τα μέλη της Σχολής έχουν πλούσια ερευνητική δραστηριότητα, με δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής στάθμης, οι οποίες έχουν τύχει σημαντικού αριθμού αναφορών, συνάδελφοι προσκαλούνται κάθε χρόνο ως κύριοι ομιλητές σε συνέδρια, έχουν τύχει διεθνών διακρίσεων, είναι μέλη επιτροπών που εκδίδουν διεθνή περιοδικά, κριτές σε διεθνή περιοδικά. Από τα μέλη της Σχολής, αναπτύσσονται διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και διακεκριμένους επιστήμονες, οργανώνονται διεθνή συνέδρια, πραγματοποιούνται αρκετά χρηματοδοτούμενα προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Επίσης, νέοι επιστήμονες που εκπόνησαν τη διδακτορική τους διατριβή στους Τομείς μας στελεχώνουν ως μέλη Δ.Ε.Π. άλλα Ιδρύματα της χώρας κάποιοι έχουν πάρει θέση και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαπρεπείς μαθηματικοί από την ίδρυση του Ιδρύματος του προσέδωσαν κύρος και φήμη, ανάμεσά τους ο Κυπαρίσσος Στέφανος, με αναφορές στο έργο του και από τον Hilbert, ο διάσημος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή με μια σύντομη παρουσία στο Ίδρυμα το 1922, ενώ μεταγενέστερα ο σπουδαίος μαθηματικός Νικόλαος Κριτικός συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας μαθηματικής παιδείας κατάλληλης για τεχνολογικές σπουδές υψηλού επιπέδου. Στο αναλυτικό πρόγραμμα του 1937 το μοναδικό μάθημα σεμιναρίου στο πρόγραμμα του Ιδρύματος ήταν οι «Μιγαδικές Αναλυτικές Συναρτήσεις και η Σύμμορφος Απεικόνισις».

Η ερευνητική δραστηριότητα σήμερα των μελών του Τομέα είναι σημαντική, κάτι που καταγράφεται και στη διεθνή βάση δεδομένων μαθηματικών εργασιών MathSciNet, με περισσότερα από 450 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού επιπέδου τα τελευταία χρόνια. Οι βασικές περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα είναι:

Μαθηματική Ανάλυση: Συναρτησιακή Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Κλασική και Global Ανάλυση, Χώροι Βanach, Διατεταγμένοι Χώροι, Καθολικά Αδιάσπαστοι Χώροι, Τοπολογία και Συνδέσεις με Θεωρία Συνόλων, Περιγραφική Θεωρία Συνόλων και Συνδυαστική, Θεωρία Τελεστών, Μη Αυτοσυζυγείς Άλγεβρες Τελεστών, EP Τελεστές, Γενικευμένοι Αντίστροφοι Τελεστές, Ευστάθεια Συναρτησιακών Εξισώσεων, Αναλυτικές Ανισότητες, Εφαρμογές της Ανάλυσης σε Οικονομικά Προβλήματα, Μη Γραμμική Ανάλυση, Πλειονότιμη Ανάλυση, Μη Γραμμικοί Τελεστές Μονότονου Τύπου, Μη Γραμμικές Στοχαστικές Εξισώσεις, Πλειονότιμοι Εξελικτικοί Εγκλεισμοί.

Διαφορικές Εξισώσεις: Γραμμικά και Μη Γραμμικά Προβλήματα, Προβλήματα Έκρηξης Λύσεων, Ευστάθεια Λύσεων, Το Ευθύ και το Αντίστροφο Πρόβλημα Σκέδασης σε Ακουστικά, Ηλεκτρομαγνητικά, Ελαστικά, Θερμοελαστικά Πεδία και εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Προβλήματα Ιδιοτιμών, Δυναμικά Συστήματα, Θεωρία Διακλάδωσης, Κατασκευή Μαθηματικών Προτύπων.

Αριθμητική Ανάλυση: Μελέτη και Κατασκευή νέων Μεθόδων Runge-Kutta & Runge-Kutta-Nystrom για Διαφορικές Εξισώσεις 1ης & 2ης τάξης, και Μεθόδων με Παρεμβολικές Ιδιότητες, Βέλτιστος Έλεγχος σε Συνήθεις & Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Ύπαρξη και Συνθήκες Βελτιστοποίησης για μη Κυρτά Προβλήματα Βελτίστου Ελέγχου, Διακριτοποίηση με μεθόδους Runge-Kutta και Πεπερασμένων Στοιχείων, Εκτιμήσεις Σφαλμάτων για Μεθόδους Πεπερασμένων Στοιχείων σε Προβλήματα Εξελικτικού τύπου και σε Συστήματα που προκύπτουν σε Προβλήματα Βελτιστοποίησης, Μέθοδοι Προσέγγισης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων με Λύσεις με Χαμηλές Υποθέσεις Ομαλότητας.

Στατιστική και Πιθανότητες: Ανάλυση Αξιοπιστίας και Αξιοπιστία Συστημάτων, Θεωρία Αναμονής και Συστήματα Εξυπηρέτησης, Στοχαστικός Λογισμός, Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις, Χρήματοοικονομικά Μοντέλα, Στοχαστικές Ανελίξεις, Χρονοσειρές και Αναλογισμός, Στατιστική Μοντελοποίηση, Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος, Στατιστικές Μέθοδοι Ταξινόμησης & Στατιστικής Διαγνωστικής Ιατρικής, Στατιστικά Μοντέλα Επιβίωσης και Αξιοπιστίας, Στατιστικές Μέθοδοι Εντόπισης Έκτροπων Τιμών, Επιλογή Μοντέλου και Μεταβλητών, Βέλτιστες Διαμερίσεις Στατιστικών Δεδομένων, Ανάπτυξη μη-Παραμετρικής Μπεϋζιανής Στατιστικής Μεθοδολογίας, Μέθοδοι MCMC και Στοχαστικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης,

Άλγεβρα: Αριθμητικά Πεδία Πινάκων, Φασματικές Διαταραχές Πινάκων, Ψευδοφάσματα Πολυωνυμικών Πινάκων και Ευστάθεια Συστημάτων, L-Ιδιότητα Πινάκων, Ανάλυση Θετικών Πινάκων, Προσεταιριστικές και μη Προσεταιριστικές Άλγεβρες, Άλγεβρες Grassmann και Υπεράλγεβρες Lie.

Τοπολογία: Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων, Θεωρία Κόμβων και Εφαρμογές στη Βιολογία, στη Φυσική και στη Χημεία.

Διακριτά Μαθηματικά και Θεωρητική Πληροφορική: Θεωρία Κωδίκων, Γραφημάτων, Απεικόνιση Γραφημάτων, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα και Εφαρμογές τους στην Πληροφορική.

Θεωρία Συστημάτων και Βέλτιστος Έλεγχος: Γεωμετρικές Ιδιότητες, Ευστάθεια, Σταθεροποίηση, Παρατηρητές, Στοχαστικός Έλεγχος.

Γεωμετρία: Γεωμετρικές Μέθοδοι στη Μηχανική, Αλγοριθμική Γεωμετρία.

Ιστορία των Μαθηματικών

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ο Τομέας Φυσικής έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό πεδίο. Από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του, βασιζόμενος στις επιταγές της συλλογικότητας και των δημοκρατικών διαδικασιών, αναπτύχθηκαν ερευνητικές ομάδες με βάση τα κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα.

Στον Τομέα Φυσικής δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή 13 Ερευνητικές Ομάδες, με ενεργό ερευνητική παρουσία. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύονται είναι:

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων: Θεωρίες Υπερχορδών, Φαινομενολογία Προτύπων που προέρχονται από τη Θεωρία των Υπερχορδών, Κβαντική Ηλεκτροδυναμική σε Εξωτερικά Πεδία, Εναλλακτικές Δράσεις Πλεγματικών Θεωριών Βαθμίδας, Βαρύτητα, Κοσμολογία, Μελέτη Θεωριών Χορδών και Εύρεση Λύσεων Μαύρων Οπών, Πεπερασμένες Ενοποιημένες Θεωρίες.

Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης: Μαγνητικά Υλικά, Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών, Μαγνητικές Ιδιότητες Υπεραγωγών Υψηλών Θερμοκρασιών.

Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών: Συμμετοχή στο Πείραμα DELPHI (Detector for Electron Lepton Photon and Hadron Identification), Συμμετοχή και στο Πείραμα ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN.

Διηλεκτρική Φασματοσκοπία: Μοριακή Δυναμική Άμορφων Συστημάτων, Σχέσεις Δομής-Ιδιοτήτων σε Σύνθετα και Νανοσύνθετα Πολυμερικά Υλικά, (Πολυμερικοί Ηλεκτρολύτες, Μετρήσεις και Μοντελοποίηση της Ηλεκτρικής Αγωγμότητας σε Νανοσύνθετα με Αγώγιμα Εγκλείσματα), Ενυδάτωση Υλικών (Ιδιότητες Ενυδάτωσης Πολυμερών, Σύνθετων και Νανοδομημένων-Νανοσύνθετων Υλικών, Βιοσυμβατές Υδροπηκτές, Ενυδάτωση και Φαινόμενα Μεταφοράς σε Πορώδη Υλικά, Βιοϋλικά), Υλικά Προηγμένης Τεχνολογίας.

Πυρηνική Φυσική: Πυρηνικές Αντιδράσεις, Φυσική Νετρονίων, Εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής στη Μελέτη Υλικών, Ραδιενέργεια στο Θαλάσσιο Περιβάλλον.

Aνάπτυξης Laser και Εφαρμογές: Ανάπτυξη Συστημάτων Laser Συνεχούς και Παλμικής Λειτουργίας, Αλληλεπίδραση Laser και Ύλης (Βιολογικά και Τεχνολογικά Υλικά), Φωτοδιάγνωση και Φωτοδυναμική Θεραπεία, Οπτική Παγίδευση, Τηλεπισκόπηση Ατμόσφαιρας, Τεχνικές LIDAR, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ανάπτυξη Μικροδομών με Laser, Ανόπτηση Ημιαγωγικών Υλικών με Laser.

Φασματοσκοπική Μελέτη Υπεραγωγών Υψηλού Τc: Παρασκευή και Μελέτη Υπεραγωγών Υψηλών Θερμοκρασιών, Μελέτη Ανταγωνισμού Φάσεων. Μελέτη Raman Υλικών Κολοσσιαίας Μαγνητοαντίστασης, Έλεγχος Μεσοσκοπικού Διαχωρισμού Φάσεων.

Οπτική Φασματοσκοπία: Οπτική Φασματοσκοπία (Raman και φωταύγεια) Συμπυκνωμένης Ύλης, Δομή και Δυναμική Κρυσταλλικών και Άμορφων Υλικών υπό Μεταβλητή Θερμοκρασία και Πίεση και Επαγόμενες Μεταβολές Φάσης, Αναρμονικότητα Κρυσταλλικού Πλέγματος, Συστήματα Χαμηλών Διαστάσεων και Φαινόμενα Κβαντικού Περιορισμού.

Παρασκευή και Οπτικός Χαρακτηρισμός Υλικών: Ανάπτυξη Υλικών και Οπτικός Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός, Υλικά Χαμηλών Διαστάσεων και Φαινόμενα Κβαντικού Περιορισμού.

Μελέτη Κοσμικών Ακτινοβολιών: Κοσμικές Ακτίνες Υπερυψηλών Ενεργειών (Διεθνής Συνεργασία Pierre AUGER), Σχεδιασμός και Κατασκευή Οπτικών Φίλτρων Λεπτών Υμένων.

Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροηλεκτρονική: Φαινόμενα Διάχυσης Προσμίξεων, Μελέτη Διδιάστατων Διατάξεων Ημιαγωγικών ή Μεταλλικών Νανοκρυστάλλων σε Διηλεκτρική Μήτρα (Οξειδίων του Πυριτίου ή του Χαφνίου), Ενεργοποίηση Φορέων με Υπερταχεία Μη-Διαχυτική Ανόπτηση.

Εξωηλεκτρονική Εκπομπή και Θερμοφωταύγεια: Φαινόμενα Εξωηλεκτρονικής και Δευτερογενούς Εκπομπής Ηλεκτρονίων και Θερμοφωταύγειας σε Ιοντικούς Κρυστάλλους, Μελέτη υπό Μεταβλητή Θερμοκρασία (-180ο-140ο C) για τον Προσδιορισμό των Παραμέτρων των Παγίδων Ηλεκτρονίων και Οπών και της Ηλεκτροσυγγένειας των Υλικών.

Στο διάστημα 2000-2007, καταγράφονται 830 εργασίες μελών του Τομέα Φυσικής, στη βάση Web of Science.

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Μηχανικής είναι πολύμορφες και άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών του αρχαιότερου εργαστηρίου στη χώρα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έτος ίδρυσης του το 1920. Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του Τομέα Μηχανικής και του Εργαστηρίου του είχε ο αείμνηστος Περικλής Θεοχάρης που διετέλεσε και Πρύτανης του Ιδρύματος.

Τόσο οι κλασικές όσο και οι μοντέρνες περιοχές της Μηχανικής θεραπεύονται στον Τομέα σε ένα συνδυασμό πειραματικών και θεωρητικών προσεγγίσεων που καλύπτουν ένα εκτεταμένο ορίζοντα δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρονται περιοχές όπου πολυπληθείς ομάδες μελών Δ.Ε.Π., φοιτητών και τεχνικών εργάζονται εντατικά και παράγουν πλούσιο ερευνητικό έργο.

Θραύση: Πειράματα σε Μεταλλικά, Πολυμερή και Γεωυλικά, Εξελιγμένες Θεωρίες Βαθμίδας, Στατική και Δυναμική Θραύση, Κόπωση και Θραύση.

Υπολογιστικές Μέθοδοι: Πεπερασμένα Στοιχεία, Αριθμητική Επίλυση Ιδιόμορφων Εξισώσεων, Αλγόριθμοι Επίλυσης Φυσικών Φαινομένων Πολλαπλών Χρονοκλιμάκων με Εφαρμογές στην Καύση, τη Γενετική, τον Κυτταρικό Κύκλο, τη Μη Γραμμική Δυναμική.

Δυναμική: Φαινόμενα Διάδοσης Κυμάτων και μη Γραμμικών Ανταποκρίσεων, Μεταφορά Δυναμικής Ενέργειας με Κατευθυνόμενο Τρόπο, Ουράνια Δυναμική με έμφαση στο Πρόβλημα των πολλών Σωμάτων σε διάφορες συσχετίσεις .

Γεωυλικά: Καταστατικές Θεωρίες Αμμωδών, Κοκκωδών Εδαφών με ή χωρίς παραμόρφωση Κόκκων, Κλασματική Διάχυση και Πολυφασικές Ροές σε Πορώδη Υλικά, Θερμοπορομηχανική Καταστροφικών Κατολισθήσεων, Ροή Κοκκωδών, Μελέτη Συμπεριφοράς Μαρμάρων και άλλων Υλικών για Αρχαία Μνημεία και Προσομοίωση Αναστύλωσής τους.

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι: Πειραματικός Προσδιορισμός Μηχανικής Φθοράς Υλικών με Υπερήχους, των Μηχανικών Ιδιοτήτων με Υπερήχους σε Μέταλλα, Σκυρόδεμα, Μάρμαρα, Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά.

Ρευστομηχανική: Ροή Αντιδρώντων Αερίων, Αλληλεπίδραση Μηχανισμών Μεταφοράς και Χημείας, Μηχανισμοί Παραγωγής Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Κατασκευή Απλοποιημένων Χημικών Κινητικών Μηχανισμών για Σύνθετα Καύσιμα, Προχωρημένα Μοντέλα Τύρβης.

Πολυμερή Υλικά: Μελέτη Νέων Τεχνολογικών Υλικών (Άμορφα Υαλώδη, Ελαστομερή, Κρυσταλλικά και Ημικρυσταλλικά, Πολυμερικά Σύνθετα και Νανοσύνθετα Υλικά με Εγκλείσματα Νανοσωματίδια και Φυλλόμορφους Πηλούς) με εφαρμογές στην Μικροηλεκτρονική και διάφορες κατασκευές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απλής και χρήσιμης εφαρμογής είναι το όχημα πόλης «ZERO» που είναι ηλεκτρικό, με οικονομία μεγαλύτερη από 60% και κατασκευή από αφρώδη υλικά υψηλής απορρόφησης ενέργειας ώστε να είναι ασφαλέστερο για τους πεζούς.

Εμβιομηχανική: Σκληροί και Μεσαίοι Ιστοί (Οστά Σπονδυλικής Στήλης και Μηρών, Αρτηρίες, Προσθετικά Υλικά, Ανάλυση Τάσεων σε Αρτηρίες με Αγγειονάρθηκα), Μαλακοί Ιστοί (Δέρμα, Ιστοί Παχέος Εντέρου και Οισοφάγου, Επίδραση Φαρμάκων στη Μηχανική τους Συμπεριφορά), Κυτταρομηχανική (Μοντέλα tensegrity του Κυτταροσκελετού, Ανάπτυξη Ακτίνης ως Μέσου Κίνησης Βακτηριδίων, Ανάπτυξη Μάζας).

Μηχανική των Συνεχών Μέσων: Θεωρίες Αστάθειας και Διακλάδωσης, Μεγάλες Ελαστικές και Πλαστικές Παραμορφώσεις, Ανάπτυξη Ανισοτροπίας, Συζευγμένα Πεδία, Σεισμικά Κύματα, Θερμοδυναμική Επίδραση, Αναλυτική, Πειραματική και Αριθμητική Προσέγγιση Σύνθετων Υλικών, Θεωρίες Βαθμίδας Ελαστικότητα και Πλαστικότητα, Μη Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις στη Μηχανική.

Ο ΤΟΜΕΑΣ Α.Κ.Ε.Δ.

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου, μέλη του οποίου στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι απόφοιτοι Σχολών μηχανικών του Ιδρύματος συμβάλλει με τις δραστηριότητές του στη γενικότερη ακτινοβολία του Ε.Μ.Π. που καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας.

Στον Τομέα λειτουργούν δύο Εργαστήρια/ Σπουδαστήρια:

Το Εργαστήριο «Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Ιστορίας των Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και το Εργαστήριο «Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομίας, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου», τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή υποστηρικτικού έργου και έργου τεκμηρίωσης, καθώς και την εκπόνηση μελετών και ερευνών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής.

Οι τέσσερις περιοχές έρευνας στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη του Τομέα είναι η περιοχή της Φιλοσοφίας, που θεραπεύεται από την πολυπληθέστερη ομάδα του Τομέα σε ποικίλες υποπεριοχές, η περιοχή του Δικαίου, η περιοχή Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Οικονομικών και η περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα:

Φιλοσοφία:

Φιλοσοφία των Επιστημών: Φιλοσοφία των Επιστημών, Λογική, Μεταφυσική και Γνωσιολογία, Φιλοσοφία της Φυσικής, Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών, Τυπική Γνωσιολογία.

Αναλυτική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία της Επιστήμης, Αναλυτική Θεωρία της Γνώσης και Φιλοσοφία της Γλώσσας, Αναλυτική Ηθική Φιλοσοφία και Μετα-Ηθική, Επικοινωνιακά Πρότυπα Ερμηνείας Μεταβολής Πίστεων (Belief Revision), Επικοινωνιακή Βάση Συγκρότησης του Νοήματος, Ερμηνεία του «Φαινομένου» της Απροσδιοριστίας της Μετάφρασης, Βάση Ελέγχου «Γλωσσικών Κατασκευών» (ή Φιλοσοφικών Υποθέσεων), Σχέση μεταξύ Ηθικών Κρίσεων και Ηθικών Κινήτρων.

Φιλοσοφία της Τέχνης- Αισθητική: Νεότερες και Σύγχρονες Θεωρίες της Αισθητικής σε σχέση με την Τέχνη και την Αρχιτεκτονική, Αισθητική του Περιβάλλοντος.

Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας: Ιστορία και Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Νεότερο Ελληνικό Κράτος, η Eλληνική Nεωτερικότητα και Tεχνολογία και οι Σύγχρονες Iστοριογραφικές Tάσεις στην Iστορία της Eπιστήμης, Σοβιετική Φιλοσοφία της Eπιστήμης 1945-1991, Δευτερεύουσες, Πρώιμη Νεότερη Επιστήμη, Ελληνο-ρωσικές Επιστημονικές Σχέσεις τον 17°-18° αιώνα, Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού και Kβαντικής Mηχανικής.

Οικονομικά: Οικονομική Ανάλυση, Πολιτική Οικονομία και Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών, Θεωρίες της Αξίας, του Χρήματος και του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και Αρχές θεμελίωσης των Οικονομικών Θεωριών, Eφαρμοσμένη Μακροοικονομική Ανάλυση, Υποδείγματα Γενικής Ισορροπίας - Input Output Analysis, Γραμμικός Προγραμματισμός (Data Envelopment Analysis-DEA), Ανάλυση Στοχαστικού Ορίου Παραγωγής (Stochastic Frontier), Εθνικο-λογιστική Μέθοδος, Ανάλυση Διακλαδικών Σχέσεων Συστημάτων Παραγωγής, Τεχνολογία Παραγωγής, Τεχνική Αποδοτικότητα Παραγωγικών Μονάδων, Αγορά Εργασίας σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο, Ανάλυση συνολικών Δεικτών Περιβαλλοντικού Φόρτου (Ν.Α.Μ.Ε.Α.), Οικονομική των Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση.

Δίκαιο: Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο του Περιβάλλοντος, η Επίδραση του Πολεοδομικού Δικαίου και του Δικαίου του Περιβάλλοντος στην Ελληνική Έννομη Τάξη, Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, Νέες Τεχνολογίες και Δίκαιο.