Τομείς

Στη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ανήκουν οι Τομείς:

Οι τέσσερεις τομείς θεραπεύουν τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, αλλά και αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εκ- παιδευτικό επίπεδο από τη συνύπαρξη και λειτουργία τους στο πλαίσιο μιας ενιαίας Σχολής.