Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές στη Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (δηλαδή, από την εποχή του Γενικού Τμήματος και παράλληλα με τη θεσμοθέτηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών), λειτουργεί στη Σχολή οργανωμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 260 Διδακτορικές Διατριβές. Οι Διδάκτορες της Σχολής, στην πλειοψηφία τους, συνεχίζουν την πορεία τους στον ακαδημαϊκό χώρο, διαπρέποντας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., στην προσπάθεια του για ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας μέσω της κατάρτισης νέων επιστημόνων, παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις στη λειτουργία του, στους τέσσερις Τομείς της Σχολής, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στη διαφορετικότητα των επιστημονικών πεδίων. Όμως, σύμφωνα πάντα με τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, ακολουθούνται κοινές προδιαγραφές ποιότητας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, οι οποίες περιγράφονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (pdf)

 

Πρόσκληση για νέες θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής, αίτηση στην οποία σημειώνεται η επιστημονική περιοχή και ο αντίστοιχος Τομέας, αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική), καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στον Οδηγό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας, δύο συστατικές επιστολές, προσχέδιο της Διδακτορικής Διατριβής και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ταυτοποίησης. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αιτήσεις χωρίς όλα τα παραπάνω συνοδευτικά, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.

Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018, οι προσφερόμενες νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (χωρίς οικονομική ενίσχυση) αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Μαθηματικών, δέκα (10) θέσεις, του Τομέα Φυσικής, είκοσι (20) θέσεις, και του Τομέα Μηχανικής, οκτώ (8) θέσεις, και στα εξής γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Α.Κ.Ε.Δ.: μία (1) θέση στη "Βιοηθική - Βιοτεχνολογία", μία (1) θέση στο "Φύλο και Ψηφιακές Τεχνολογίες", μία (1) θέση στη "Μνήμη και Συλλογικές Ταυτότητες" (προαπαιτούμενη ξένη γλώσσα, η Γαλλική) και μία (1) θέση στην "Επιστημολογία και Θεωρίες Δημοκρατίας".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής την αίτηση τους και τα απαραίτητα συνοδευτικά μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018.

Έντυπο αίτησης για νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (pdf)

Έντυπο αίτησης για νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (doc)