ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρακτική Άσκηση στη Κύπρο 2015

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) στο συγκεκριμένο διάστημα του 2015 στην Κύπρο,  θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:

1. Κάθε φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης όπου γίνεται και η σχετική δήλωση προτίμησης Φορέων Υποδοχής (ΦΥ) και να το υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής ή ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση. Θα πρέπει επίσης να έρθει σε επαφή με το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ που εποπτεύει τις θέσεις ΠΑ Κύπρου (κ. Ι. Κολέτσο, Επικ. Καθηγητή ΣΕΜΦΕ, τηλ. 2107721642, email: ).

2. Στη συνέχεια ο φοιτητής, αφού ειδοποιηθεί σχετικά από το Γραφείο ΠΑ  της Σχολής, θα πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2015 ηλεκτρονικά.  Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά μέσω του υπερσυνδέσμου http://praktiki.semfe.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central; οι ίδιοι  κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών). Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κεφαλαία γράμματα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Ταυτοποίηση στοιχείων από την Κεντρική Υπηρεσία, μέσω αποδοχής των όρων χρήσης.
  • Συμπλήρωση του συνόλου των υποχρεωτικών πεδίων, τα οποία σημειώνονται με αστερίσκο, αλλά και των υπολοίπων πεδίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην  επιλογή της τρέχουσας Π.Α. έτους 2015. Οι ημερομηνίες θα πρέπει να εισάγονται χρησιμοποιώντας το σχετικό εικονίδιο.
  • Αποθήκευση της εγγραφής, όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των πεδίων, πατώντας το σχετικό εικονίδιο («Εγγραφή»).

Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e-mail του φοιτητή αυτό που του έχει ανατεθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το e-mail του, επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής του.

3. Μετά την επιτυχή του ηλεκτρονική εγγραφή και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών από το Γραφείο ΠΑ της Σχολής,  κάθε φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί τον υπερσύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/ (σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), όπου θα πρέπει να επιλέξει την προσφερόμενη θέση του  Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) στον οποίο θα εκτελέσει την ΠΑ.  

Οι αποζημιώσεις των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στην Κύπρο (κατ’ ελάχιστον 2 μήνες) καλύπτονται –αφού ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση- από 2 πηγές. Από το ΕΠΕΔΒΜ (Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΣΕΜΦΕ χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ) και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΣΕΜΦΕ. 

α) Από το ΕΠΕΔΒΜ η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 600 €. Επίσης προβλέπεται ποσό για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης ίσο με 250 €.

β) Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό η αποζημίωση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν και από το ύψος των διαθεσίμων κονδυλίων της Σχολής. Ενημερωτικά σημειώνεται ότι τα προηγούμενα έτη η αποζημίωση από τον τακτικό προϋπολογισμό που είχε εγκρίνει η Σχολή μας για την Π.Α. στην Κύπρο ανερχόταν στο ποσό των 300 €/μήνα (για 2 μήνες 600 €).

Επομένως το συνολικό ποσό ανερχόταν για τους ασκούμενους στην Κύπρο σε 1.450 € (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης).