ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρακτική Άσκηση ΣΕΜΦΕ 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2015

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  (ΠΑ) για τους φοιτητές της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) για το έτος 2015. Το Πρόγραμμα ΠΑ αφορά κυρίως τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου σπουδών αλλά και όσους φοιτητές του 8ου εξαμήνου ενδιαφέρονται και κρίνουν ότι δεν παρεμποδίζονται οι εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Η χρονική διάρκεια της ΠΑ είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως και τις 31 Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το τρέχον έργο Π.Α. στο σκέλος που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) στο συγκεκριμένο διάστημα του 2015, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:

1. Κάθε φοιτητής πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2015 ηλεκτρονικά έως και 30/4/2015. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας οι τυχόν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο γραφείο ΠΑ της Σχολής το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους για τις απαιτούμενες διαδικασίες.   Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά μέσω του υπερσυνδέσμου http://praktiki.semfe.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central; οι ίδιοι  κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών). Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κεφαλαία γράμματα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Ταυτοποίηση στοιχείων από την Κεντρική Υπηρεσία, μέσω αποδοχής των όρων χρήσης.
  • Συμπλήρωση του συνόλου των υποχρεωτικών πεδίων, τα οποία σημειώνονται με αστερίσκο, αλλά και των υπολοίπων πεδίων, καθώς επίσης και επιλογή της τρέχουσας Π.Α. έτους 2015. Οι ημερομηνίες θα πρέπει να εισάγονται χρησιμοποιώντας το σχετικό εικονίδιο.
  • Αποθήκευση της εγγραφής, όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των πεδίων, πατώντας το σχετικό εικονίδιο («Εγγραφή»).

Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e-mail του φοιτητή αυτό που του έχει ανατεθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το e-mail του, επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής του.

2. Μετά την επιτυχή του ηλεκτρονική εγγραφή, κάθε φοιτητής προκειμένου να επιλέξει το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί τον υπερσύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/ (σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), όπου θα μπορεί να επιλέξει, μεταξύ των προσφερομένων θέσεων, εκείνες που τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους αντίστοιχους ΦΥ και αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τελική του επιλογή και καθορίσει το ακριβές διάστημα ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΣΕΜΦΕ για να ελεγχθεί η συνάφεια του αντικειμένου εργασίας με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής και να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που έχουν κατεύθυνση φυσικού εφαρμογών θα πρέπει να ενημερώσουν την κα Άλκηστη Δημακοπούλου (τηλ. 210-7723030, e-mail: κτίριο Φυσικής, β’ όροφος, γρ. 220), ενώ οι φοιτητές με κατεύθυνση μαθηματικού εφαρμογών τον κ. Σπύρο Στέλιο (τηλ. 210-7721622, e-mail: , κτίριο Ε, 1ος όρ. Γραμματεία τομέα ΑΚΕΔ). Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν ενδεικτικά, από σχετική κατάσταση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ (www.semfe.ntua.gr),  για τους ΦΥ που είχαν συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια στο πρόγραμμα ΠΑ της Σχολής και στην πλειοψηφία τους έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ».`

3. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Π.Α. σε ΦΥ που δεν έχουν προσφέρει θέσεις στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης στο σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής στην ΠΑ έτους 2015. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Σχολής ή ηλεκτρονικά στη δ/νση .

4. Εάν κάποιος ΦΥ επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να συμπληρωθεί και να υπογραφεί η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ.

5. Για τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΠΑ 2015, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, θα οριστούν επόπτες μέλη ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ για την επίβλεψη της πορείας εκτέλεσης της ΠΑ. Για ορισμένους επόπτες (για τους οποίους θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση) είναι απαραίτητος ο ορισμός συνάντησης με τον κάθε φοιτητή πριν την έναρξη της ΠΑ.

6. Πριν ξεκινήσουν την ΠΑ, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΣΕΜΦΕ (βλ. παραπάνω) Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ για την ασφαλιστική τους κάλυψη έναντι ατυχήματος. Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ΑΜΑ στο ΙΚΑ θα πρέπει, πριν ξεκινήσουν την ΠΑ, να παραλάβουν από το αρμόδιο Γραφείο ΠΑ σχετική βεβαίωση την οποία θα προσκομίσουν στο κατάστημα ΙΚΑ της περιοχής τους ή της περιοχής του φορέα απασχόλησης για να λάβουν ΑΜΑ και κατόπιν να το γνωστοποιήσουν στο Γραφείο ΠΑ.

7. Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΠΑ 2015 θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ συμπληρωμένη και σφραγισμένη φόρμα τραπεζικού λογαριασμού (Βεβαίωση IBAN) με μοναδικό ή πρώτο δικαιούχο λογαριασμού τον ασκούμενο φοιτητή. Τη σχετική φόρμα καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά οι φοτητές θα τα παραλάβουν από το αρμόδιο Γραφείο πριν την έναρξη της ΠΑ.

8. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ΠΑ φοιτητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεσμεύονται να το υλοποιήσουν, διαφορετικά, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, να το δηλώσουν έγκαιρα στο Γραφείο ΠΑ.

9. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν στο Γραφείο ΠΑ τα εξής δικαιολογητικά:

  • Πρωτότυπη Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το φορέα απασχόλησης.
  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επόπτη - μέλος ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει παραδώσει σχετική εργασία – έκθεση πεπραγμένων ΠΑ.
  • Ερωτηματολόγιο φοιτητή και ερωτηματολόγιο φορέα απασχόλησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αντίστοιχα.
  •  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι το παρόν έργο Πρακτικής Άσκησης της ΣΕΜΦΕ συγχρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Σχολής και από το ΕΣΠΑ. Το ποσό της αποζημίωσης για 2 (δύο) μήνες ΠΑ ανέρχεται συνολικά σε 740 ευρώ για όσους πραγματοποιούν ΠΑ εντός Αττικής, σε 940 ευρώ για όσους πραγματοποιούν ΠΑ εκτός Αττικής (αλλά εντός Ελλάδος) και σε 2000 ευρώ για όσους πραγματοποιούν ΠΑ στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, η αποζημίωση από κονδύλια του ΕΣΠΑ για πρακτική άσκηση εντός  Ελλάδας ανέρχεται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα (που θα λήξει στις 31/10/2015) σε 340 ευρώ (πλέον 80 ευρώ για έξοδα μετακίνησης όσων είναι εκτός έδρας). Για εξωτερικό η αποζημίωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 600 ευρώ (πλέον 250 ευρώ ή 350 ευρώ για έξοδα μετακίνησης σε Κύπρο ή λοιπές χώρες της Ευρώπης, αντίστοιχα). Η αποζημίωση από τον τακτικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 400 ευρώ (εντός Αττικής) και 600 ευρώ (εκτός Αττικής) για την Ελλάδα, και σε 1400 ευρώ για το εξωτερικό (εκτός κι αν υπάρχει αμοιβή από τον φορέα του εξωτερικού).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Σχεδιο αποφασης για το ERASMUS+ και τα ΕCTS »