ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχέδιο κωδικοποίησης των διαδικασιών για τις Διπλωματικές Εργασίες

Το "Σχέδιο κωδικοποίησης των διαδικασιών για τις Διπλωματικές Εργασίες" που ακολουθεί, συνθέτει εισηγήσεις/προτάσεις που έχουν κατά καιρούς συζητηθεί εκτενώς στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών.

Σχόλια, υποδείξεις, διορθώσεις/τροποποιήσεις επί αυτού του σχεδίου (από μέλη ΔΕΠ και λοιπούς εμπλεκόμενους στην εκπόνηση ΔΕ, Γραμματεία, φοιτητές) μπορούν να αποστέλλονται στο Συντονιστή της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών κ. Ι. Ράπτη (), μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 με Subject: DIPLOMATIKES.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα επεξεργαστεί η Επιτροπή Προπτυχιακών προκειμένου να υποβάλει στη Γ.Σ. της Σχολής τελική εισήγηση για την "Κωδικοποίηση των διαδικασιών για τις Διπλωματικές Εργασίες".

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή με τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Σχολή, τα διαδικαστικά των Διπλωματικών Εργασιών εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο.

Σ. Κουρκουλής
Ι. Ράπτης