ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση εξετάσεων διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2024 - Ορθή Επανάληψη

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος προφορικής εξέτασης και κατάθεσης Δελτίων Βαθμολογίας για τις Διπλωματικές Εργασίες (ΔΕ) περιόδου Ιουνίου 2024, ορίστηκε ως εξής:

ΤΕ 19/6/2024:  Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

ΠΑ 5/7/2024: Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

ΠΑ 12/7/2024: Λήξη προθεσμίας κατάθεσης βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

Διαδικασία για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

  1. Όταν ολοκληρωθεί η εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ο επιβλέπων συμπληρώνει σχετικό «Έντυπο Ολοκλήρωσης ΔΕ» στο οποίο δηλώνονται τα στοιχεία του σπουδαστή, ο τίτλος της ΔΕ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η προτεινόμενη τριμελής εξεταστική επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν συγγενή ειδίκευση με το περιεχόμενο της ΔΕ.
  1. Το Έντυπο Ολοκλήρωσης ΔΕ συζητείται στη ΓΣ του Τομέα και εφόσον εγκριθεί, υπογράφεται από τον Επιβλέποντα και τον Διευθυντή του Τομέα και προωθείται, με ευθύνη της Γραμματείας του Τομέα, στη Γραμματεία της Σχολής.
  1. Η Γραμματεία της Σχολής, με βάση τα εγκεκριμένα από τον Τομέα Έντυπα Ολοκλήρωσης ΔΕ, ελέγχει αν ο συγκεκριμένος σπουδαστής έχει καλύψει όλες τις άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του (δεν οφείλει κανένα μάθημα) και εκδίδει το αντίστοιχο «Δελτίο Βαθμολογίας ΔΕ», το οποίο αποστέλλεται στον Επιβλέποντα. Σε αντίθετη περίπτωση (όταν οφείλονται μαθήματα) ενημερώνεται σχετικά ο Επιβλέπων με ηλεκτρονικό μήνυμα και κοινοποίηση στον σπουδαστή και δεν εκδίδεται Δελτίο βαθμολογίας ΔΕ, μέχρι να ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις.
  1. Το Δελτίο Βαθμολογίας ΔΕ συμπληρώνεται και υπογράφεται από την Τριμελή Επιτροπή και στη συνέχεια υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής.
  1. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής:

α. Τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης της διπλωματικής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

β. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι δεν έχει εκκρεμότητες

γ. Τη διπλωματική εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (pdf αρχείο)

δ. Αίτηση έκδοσης πτυχίου μετά την κατάθεση του δελτίου βαθμολογίας από τον επιβλέποντα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ