ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποτροφία Ιδρύματος Περικλή Σ. Θεοχάρη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Ίδρυμα Περικλή Σ. Θεοχάρη δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του ΕΜΠ, για την χορήγηση μίας υποτροφίας μηνιαίου ύψους 700.00€ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η υποτροφία έχει διετή διάρκεια ανανεούμενη κατ' έτος, μετά την υποβολή έκθεσης προόδου από την τριμελή επιτροπή και μπορεί να επεκταθεί για ένα ακόμη έτος. Επίσης, διατίθεται το ποσό των 600€ ετησίως για την αγορά αναλωσίμων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το προηγούμενο 2022-2023 ως υποψήφιοι διδάκτορες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΕΜΠ με αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Μηχανική και να μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
2. Βεβαίωση της Γραμματείας του ΠΜΣ ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός και παρακολουθεί το πρόγραμμα.
3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία από την Σχολή αποφοίτησης.
4. Βεβαίωση επαρκούς γνώσης μίας βασικής ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά κλπ),
5. Συστατικές επιστολές ή/και βεβαίωση εμπειρίας σε ερευνητικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.
7. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου θα συνεκτιμηθούν.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής (Τυπικά προσόντα)
Οι προς χορήγηση της υποτροφίας υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησής τους:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΜΠ.
2. Η έναρξη της διδακτορικής τους διατριβής να έχει ξεκινήσει πριν από το πολύ ένα (1) Ακαδημαϊκό Έτος.
3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των δύο ετών, μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της διδα-
κτορικής τους διατριβής και της ημερομηνίας επίσημης ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων προς απονομή της υποτροφίας. Ως ημερομηνία έγκρισης ορίζεται εκείνη της ανάθεσης του θέματος της διδακτορικής διατριβής, της τριμελούς επιτροπής και του επιβλέποντος Καθηγητή από την Γενική Συνέλευση της Σχολής όπου ανήκει ο σπουδαστής,
4. Οι προδιδακτορικές σπουδές και το θέμα της διατριβής να εμπίπτουν σαφώς στο γνωστικό αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής.

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Ο σπουδαστής που πληροί τα ανωτέρω, πρέπει να συνοδεύει την αίτηση προς το Ίδρυμα Θεοχάρη με έγγραφα που να παρέχουν τις εξής πληροφορίες:
1. Βασικά προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση,ηλικία κτλ).
2. Προπτυχιακό δίπλωμα και αναλυτική βαθμολογία.
3. Θέμα διατριβής, Σχολή και Τομέας του ΕΜΠ όπου εκπονείται η διατριβή, επιβλέπων και μέλη της τριμελούς επιτροπής, ημερομηνία έγκρισης του θέματος της διατριβής και της τριμελούς επιτροπής από την Γενική Συνέλευση της Σχολής και περιγραφή του θέματος της διατριβής και των αντιστοίχων στόχων, καθώς και των τυχόν μέχρι της ημερομηνίας αιτήσεως επιτευχθέντων ερευνητικών αποτελεσμάτων.
4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχει λάβει ο σπουδαστής κατά την διάρκεια των μέχρι τούδε μεταπτυχιακών του σπουδών.
5. Τυχόν δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων και προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Γ. Υποχρεώσεις του υποτρόφου
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση καλής εκτέλεσης του έργου που του ανατίθεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Επίσης, μετά την υποστήριξη της διατριβής του, οφείλει να υποβάλει προς το Ίδρυμα Θεοχάρη αντίτυπο της διατριβής του και των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, οφείλει να υποβά λει λεπτομερή έκθεση των λόγων της μη ολοκλήρωσης υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα καθηγητή του.

Δ. Διαδικασία κρίσης
Το ΔΣ του Ιδρύματος Θεοχάρη θα ορίσει τριμελή επιτροπή από ειδικούς καθηγητές του ΕΜΠ, μη αποκλειομένων καθηγητών-μελών του, η οποία θα εξετάσει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Εν συνεχεία, θα υπεισέλθει στην εκτίμηση και σύγκριση των ουσιαστικών προσόντων, δυναμένη να προσκαλέσει σε προσωπική συνέντευξη όλους η μετρικούς υποψηφίους, εάν το κρίνει σκόπιμο. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση του παρόντος αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Περικλή Σ. Θεοχάρη
Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Θ.: 115 27
ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 6597438
e-mail: