ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για συμμετοχή στις εξετάσεις νοσούντων με covid

Φοιτητές/τριες που νοσούν με COVID-19, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση.
Για τους/τις φοιτητές/τριες αυτούς/ές μπορεί να διενεργηθεί εξέταση σε μετα­γε­νέ­στε­ρη ημερομηνία. Στην εξέταση αυτή μπορούν να συμμετέχουν όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν θετικό rapid ή PCR μέχρι και 1 εβδομάδα πριν την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, και το εχουν δηλώσει, μέσω του φορέα διενέργειας του test, στο EDUPASS το οποίο ελέγχεται από τη Γραμματεία.
Οι νοσούντες/σες φοιτητές/τριες πρέπει να στείλουν στη Γραμματεία της Σχολής (,gr), μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, μήνυμα στο οποίο θα αναφέρονται τα στοι­χεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμός Μητρώου, Μάθημα) και θα επισυνάπτεται το θε­τι­κό τεστ, με βάση το οποίο έγινε η σχετική δήλωση στο EDUPASS.
Το μήνυμα θα αφορά στο συγκεκριμένο μάθημα και πρέπει να έχει ως θέμα (subject) τον τίτλο του μαθήματος και τον Αριθμό Μητρώου του/της φοιτητή/τριας [Subject:  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – αρ.μητρώου]. Απαιτείται ξεχωριστό μήνυμα για κάθε μάθημα για το οποίο υπο­βάλλεται αντίστοιχο αίτημα εξέτασης για τον ίδιο λόγο.
Η Γραμματεία, μετά τον έλεγχο του EDUPASS, θα ενημερώνει σχετικά τους διδάσκοντες.
Η ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα καθορίζεται από τους διδάσκοντες σε συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.