Γιατί να σπουδάσω στη ΣΕΜΦΕ

Επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές, αγάπη για το αντικείμενο σπουδών, δυνατότητες κοινωνικής προσφοράς. Τέτοιες έννοιες συγκροτούν τα συνηθέστερα κριτήρια επιλογής κλάδου προπτυχιακών σπουδών. Φυσικά, τόσο το περιεχόμενο των κριτηρίων όσο και η σχετική τους διάταξη ποικίλει ανάλογα με ατομικές προτιμήσεις και κοινωνικές αξίες. Έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν καθολικά και ανυπόθετα επιχειρήματα που να δικαιολογούν ή να δικαιώνουν την τάδε ή τη δείνα επιλογή προπτυχιακών σπουδών. Κάθε συναφές επιχείρημα δεν μπορεί παρά να λαμβάνει ως υπόθεση τις επιθυμίες και τους στόχους του κάθε νέου ανθρώπου που διερωτάται τι να σπουδάσει. Και η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) απευθύνεται σε νέους ανθρώπους με πολλές και διαφορετικές επιθυμίες και στόχους.

Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που αγαπούν τα μαθηματικά και τη φυσική και επιθυμούν να συμβάλλουν στη βασική έρευνα σε αυτούς τους κλάδους. Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες μαθηματικού ή φυσικού για να επιλύσουν περίπλοκα προβλήματα σε άλλες επιστήμες όπως η χημεία ή η βιολογία, στη μηχανοτεχνία (engineering) και τη τεχνολογία, στην ιατρική, στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και τη διοίκηση. Απευθύνεται, τέλος, σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν την κριτική δύναμη της σκέψης και τον αναστοχασμό πάνω σε ανθρώπινες αξίες και αρχές.

Όλα αυτά τεκμηριώνονται ακόμη και με μια πρόχειρη ματιά στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της ΣΕΜΦΕ. Στα πρώτα δυο χρόνια, οι φοιτητές της Σχολής ακολουθούν ένα ενιαίο κορμό μαθημάτων που οικοδομεί ένα ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική και τη θεωρητική μηχανική. Μετά το δεύτερο έτος επιλέγουν είτε την κατεύθυνση του μαθηματικού εφαρμογών (με έμφαση στην ανάλυση, στη στατιστική, στην πληροφορική ή στην εφαρμοσμένη μηχανική και την υπολογιστική προσομοίωση) είτε την κατεύθυνση του φυσικού εφαρμογών (με έμφαση στην υπολογιστική και θεωρητική φυσική, στην πυρηνική φυσική και τα στοιχειώδη σωματίδια, στην οπτοηλεκτρονική και τα laser, στα προηγμένα τεχνολογικά υλικά ή στη μηχανική των υλικών). Παράλληλα με μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, μηχανικής και πληροφορικής, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμπεριλαμβάνει μαθήματα οικονομικών, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών και της τεχνολογίας, διδακτικής και δικαίου. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης (σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα., κ.λπ.) ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων. Τέλος, απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν στοιχειώδη εξοικείωση με την έρευνα.

Έτσι οι πτυχιούχοι της ΣΕΜΦΕ μπορούν (1) να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ (μετά από κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές), (2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών, (3) να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής, (4) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας, (5) να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, Τεχνικής ή Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, κ.λπ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων της Σχολής προσδιορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ 199/2007 (Φ.Ε.Κ. 226/14.9.2007).

Οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ έχουν μεγάλο εύρος επιλογών ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές που μπορούν να ακολουθήσουν: από τα καθαρά μαθηματικά και τη φυσική, στη λογική και την πληροφορική, στην επιστήμη και τη τεχνολογία μικροσυστημάτων και νανοδιατάξεων, στη μαθηματική προτυποποίηση συστημάτων που απαντούν στην τεχνολογία και την οικονομία, στην εφαρμοσμένη μηχανική αλλά και στα οικονομικά, την κοινωνιολογία, την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστημών κ.ά. Ένα ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική και τις εφαρμογές τους αποτελεί εφαλτήριο για πολλές διαφορετικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές – ειδικά, σε ένα διαρκώς μεταβαλλομένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον σαν αυτό του σύγχρονου κόσμου.