Όροι Επί Πτυχίω Εξέτασης

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗΝ "ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ" ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Σύμφωνα με την από 16/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής στην «επί πτυχίω» εξεταστική δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι:
1. Έχουν συμπληρώσει τα πέντε (5) έτη σπουδών.
2. Οφείλουν το πολύ πέντε (5) μαθήματα, ανεξαρτήτως εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού).
3. Έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας τους και η συγγραφή ευρίσκεται επίσης στη φάση ολοκλήρωσης. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής θα διαπιστώνεται με έγγραφη βεβαίωση του Επιβλέποντος Καθηγητή.