Μέλη ΔΕΠ

Βαρελογιάννης Γεώργιος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3710
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   1.19

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσική Υπεραγωγιμότητας Υλικών

Σπουδές

 • PhD Laboratoire de Physique Statistique, Ecole Normale Supérieure, Paris, France
 • D.E.A. Physique des Solides, Paris, France
 • Magistère de Physique, ENS-Paris Universities
 • Maîtrise de Physique, Univ. Paris VII

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 •  
 • Συστήματα ισχυρά συσχετισμένων ηλεκτρονίων.
 • Νέοι υπεραγωγοί.
 • Συνύπαρξη και ανταγωνισμός κβαντικών καταστάσεων τάξεως.
 • Συσχετισμένες νανοδομές.
 • Τοπολογικές καταστάσεις τάξεως.