Μέλη ΔΕΠ

Τσινιάς Ιωάννης

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772
  • Fax:   +30-210-772-1775
  • Γραφείο:   2.09

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου

Σπουδές

  • B.Sc. in Physics, University of Athens, 1978. Ph. D in Systems Science, University of Athens, 1983.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Nonlinear Systems, Stabilty, Stabilization, System Identification, Geometric Control theory, Tracking, Robust and Stochastic Control

Μαθήματα