Μέλη ΔΕΠ

Κουκουβίνος Χρήστος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1706
  • Γραφείο:   3.01

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Στατιστική και Συνδυαστική

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Στατιστικοί και Συνδυαστικοί Σχεδιασμοί
  • Γραμμικά Μοντέλα και Παραγοντικοί Σχεδιασμοί
  • Θεωρία Κωδίκων

Μαθήματα