Μέλη ΔΕΠ

Κοκκίνης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1700
  • Γραφείο:   2.08

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αριθμητική Ανάλυση στο Μή Κυρτό Βέλτιστο Έλεγχο

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Θεωρία και Προσέγγιση Προβλημάτων Βέλτιστου Ελέγχου Μη γραμμικών Ελλειπτικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Ε.Μ.Π.
  • Master: Πληροφορική και Επιχειριασιακή Έρευνα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βέλτιστος Έλεγχος
  • Βελτιστοποίηση
  • Αριθμητική Ανάλυση