Μέλη ΔΕΠ

Καραποστόλη Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3016
  • Γραφείο:   214 κτίριο Φυσικής

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών

Σπουδές

  • PhD, Πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Doctoral Student στο CERN (Γενεύη, Ελβετία)
  • MSc, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
  • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάλυση δεδομένων του πειράματος CMS στο CERN για την ταυτοποίηση Νέας Φυσικής πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο (SM) με έμφαση στη διερεύνηση των μη-SM (“εξωτικών”) διασπάσεων του μποζονίου Higgs. Διεύρυνση του φασικού χώρου σε έρευνες για σπάνιες και "εξωτικές" διασπάσεις του Higgs με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών στο σύστημα λήψης δεδομένων (Trigger) και την ανακατασκευή (offline reconstruction).
  • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Αδρονικού καλοριμέτρου (HCAL) και του High Granularity Calorimeter (HGCal) του CMS στο πλαίσιο του συστήματος λήψης δεδομένων (Trigger) με τη χρήση εφαρμογών που βασίζονται στο Machine learning.
  • R&D για τα ηλεκτρονικά και την επεξεργασία δεδομένων καλοριμετρικών ανιχνευτικών διατάξεων και έρευνες για Νέα Φυσική σε μελλοντικά πειράματα επιταχυντών.