Μέλη ΔΕΠ

Κυρίτσης Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3053
 • Fax:   +30-210-772-2392
 • Γραφείο:   1.14

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Υλικών

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες των υλικών.
 • Ιδιότητες υδάτωσης υλικών.
 • Θερμική αγωγιμότητα υλικών.
 • Σχέσεις δομής - ιδιοτήτων σε πολυμερή και νανοσύνθετα πολυμερών.
 • Μοριακή δυναμική σε συστήματα χαλαρής ύλης.
 • Θέματα μετρολογίας.