Μέλη ΔΕΠ

Γιαννόπαπας Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1481
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   1.09

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, ΕΜΠ, 2001
 • ΜΔΕ στη Φυσική της Συμπυκνωμέμης Ύλης, ΕΚΠΑ, 1998
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1996

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Νανοδομημένα μέταλλα και πλασμονικά υλικά.
 • Κβαντική πλασμονική.
 • Τοπολογικές φωτονικές δομές.
 • Μεταϋλικά αρνητικού δείκτη διάθλασης/ τεχνητά μαγνητικά μεταϋλικά.
 • Μεταϋλικά ισχυρής οπτικής και μαγνητικής χειρομορφίας.
 • Μίκρο- και Νανοσύνθετα Υλικά μεταλλικής–υγροκρυσταλλικής φάσης.
 • Άτακτα φωτονικά υλικά και κράματα.
 • Κολλοειδείς κρύσταλλοι.