Ομότιμοι Καθηγητές

Κυριάκη Κυριακή

Ομότιμος Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1770
  • Γραφείο:   3.23

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Σπουδές

  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1974
  • Διδακτορικό στην περιοχή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
  • Τίτλος διατριβής: «Σκέδαση Ελαστικών Κυμάτων σε Χαμηλές Συχνότητες – Σκέδαση από τριαξονικά Ελλειψοειδή», Γενικό Τμήμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Θεωρία Σκέδασης - Ευθέα και Αντίστροφα Προβλήματα
  • Ολοκληρωτικές εξισώσεις

Μαθήματα