Ομότιμοι Καθηγητές

Ζουμπούλης Ηλίας

Ομότιμος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3041
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   3.10

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

 • Ph.D., Columbia University, New York City, New York, USA
 • Master of Philosophy, Columbia University, New York City, New York, USA
 • Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Φυσικομαθηματική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης 'Υλης (Φασματοσκοπία Raman, Φασματοσκοπία Brillouin).
 • Σύγχροτρον Περίθλαση Ακτίνων X (Synchrotron X-ray Diffraction).
 • Μελέτη Υλικών Γεωφυσικού Ενδιαφέροντος υπό Συνθήκες Υψηλής Πίεσης και Θερμοκρασίας με Στατικές και Δυναμικές Μεθόδους.
 • Φασματοσκοπία Laser.