Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Το πρόγραμμα της Κατεύθυνσης στοχεύει στο ν’ αποκτήσουν οι φοιτητές που θα την ακολουθήσουν αφενός ένα αυστηρό υπόβαθρο μαθηματικών γνώσεων και αφετέρου τις κατάλληλες γνώσεις, σε περιοχές των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες, απαραίτητες για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν σε πολλές τεχνολογικές, βιομηχανικές, οικονομικές, βιοϊατρικές και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

α) των 7 υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού της Κατεύθυνσης που προσφέρονται από το 5ο μέχρι το 8ο εξάμηνο.

β) των υποχρεωτικών μαθημάτων των Ροών (4 ή 5 ανά Ροή) καθώς και της υποχρέωσης του φοιτητή να ολοκληρώσει 6 τουλάχιστον μαθήματα για την κατοχύρωση της επιλεγείσας Ροής.

γ) της υποχρεωτικής επιλογής 2 μαθημάτων από μια ειδική κατηγορία τε- χνολογικών μαθημάτων που ενισχύουν τη φυσιογνωμία του νέου επιστήμονα –μηχανικού που εκπαιδεύει η Σχολή.

δ) της ελευθερίας του φοιτητή με βάση τις ανησυχίες του να επιλέξει 8 μαθήματα.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει επιτυχώς να ολοκληρώσει ο φοιτητής για την απόκτηση του διπλώματος της Σχολής με Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών είναι 56.
 
Το εύρος γνώσεων που αποκτά ο φοιτητής της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών εξειδικεύεται ανάλογα με τη Ροή που θα ακολουθήσει ως εξής:

Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση

Ροή ΣΤ.: Στατιστική

Ροή Μ. Π.: Μαθηματικά Πληροφορικής

Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση

 

Υποχρεωτικά μαθήματα των ροών της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών