Β9. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ)
για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και τα ημερολογιακά 2016, 2017, 2018

(εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Τμήμα, ΠΠΣ)