9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές

Κωδικός: 9343
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Υ.+Θ.Φ.: Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική (επιλογή)
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers