8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων

Κωδικός: 9208
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Υ.: Μηχανική των Υλικών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 3

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers