4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Κωδικός Μάθημα Κατηγορία ΩΡ./ΕΒΔ.

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

(Επιλέγεται 1 μάθημα)

Κωδικός Μάθημα Κατηγορία ΩΡ./ΕΒΔ.

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

Κωδικός Μάθημα Κατηγορία ΩΡ./ΕΒΔ.