1ο Εξάμηνο

Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα

Κωδικός: 9002
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 1ο
Ώρ./εβδ.: 5
Σχολή: ΣΕΜΦΕ

Περιγραφή Μαθήματος

Διανυσματικός Λογισμός: Έννοια ελεύθερου διανύσματος, συγγραμμικά, συνεπίπεδα διανύσματα, συστήματα συντεταγμένων. Εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο διανυ- σμάτων. Γεωμετρική ερμηνεία των διανυσματικών γινομένων. Ευθεία στο χώρο: Διανυσματική εξίσωση, αναλυτικές και παραμετρικές εξισώσεις ευθείας. Ασύμβατες ευθείες. Επίπεδο: Διανυσματική, αναλυτική και παραμετρικές εξισώσεις επιπέδου. Απόσταση σημείου από επίπεδο. Καµπύλες στο επίπεδο και στον χώρο. Αλγεβρικές ∆οµές: Ημιομάδα, ομάδα, δακτύλιος, σώμα. Διανυσματικοί χώροι: ορισμός, έννοια υπόχωρου, γραμμικοί συνδυασμοί, αθροίσματα υποχώρων. Γραμμικώς ανεξάρτητα και γραμμικώς εξαρτημένα διανύσματα. Έννοια βάσης και διάστασης. Πίνακες: Ορισμός, κατηγορίες πινάκων, πράξεις πινάκων, ιδιότητες. Ορίζουσες: Ορισμός, ιδιότητες. Υπολογισμός αντίστροφου πίνακα. Γραµµικά συστήματα: Επίλυση γραμμικών συστημάτων, μέθοδος απαλοιφής Gauss, σύστημα Cramer. Γραµµικές απεικονίσεις: Πίνακας γραµµικής απεικόνισης, αλλαγή βάσης, όμοιοι πίνακες, ισοδύναμοι πίνακες. Βαθμός πίνακα, διερεύνηση γραμμικών συστημάτων.

Διδάσκοντες