6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9206

Ρευστομηχανική

4

9094

Ατομική και Μοριακή Φυσική

4

9074

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

4

9161

Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ

4

9171

Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας – Διδακτική της Φυσικής

3

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

2 μαθήματα από τα ακόλουθα

Υ.+ Θ.Φ.

Π.Φ. +Σ.Σ

Ο-Η. +Λ.

Π.Τ.Υ.

Μ.Υ.

 

 

9097

Θεωρία Ομάδων στη Φυσική

4

9167

Ανάλυση Σήματος

4

9107

Θεωρία Ελαστικότητας

3

9165

Βιοφυσική

4

9189

Μηχανική των Θραύσεων – Πειραματική Αντοχή των Υλικών και Εργαστήριο

3

9048

Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)

3

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Υ.+Θ.Φ είναι η Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.
Η Ροή Π.Φ.+Σ.Σ είναι η Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια.
Η Ροή Ο-Η.+Λ. είναι η Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ.
Η Ροή Π.Τ.Υ. είναι η Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά.
Η Ροή Μ.Υ. είναι η Μηχανική των Υλικών.