8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9146

Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών

4

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

4 μαθήματα από τα ακόλουθα

Ε.Α.

ΣΤ.

Μ.Π.

Ε.Μ.-Υ.Π.

 

 

9148

Μαθηματική Προτυποποίηση I

4

9183

Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές

4

9111

Βέλτιστος Έλεγχος

4

9140

Συναρτησιακή Ανάλυση II

4

9147

Θεωρία Τελεστών

4

9142

Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί

4

9118

Θεωρία Γραφημάτων

4

9083

Μαθηματική Λογική

4

9117

Υπολογιστική Μηχανική Ι

4

9186

Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων

3

9354

Εμβιομηχανική

3

9309

Βάσεις Δεδομένων

4

9181

Αριθμητικές Μέθοδοι στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

4

9355

Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ

4

9141

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα

3

9143

Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική

4

9215

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

2

9357

Οικονομική Ανάλυση ΙV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

3

9228

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

3

9230

Άλγεβρα ΙΙ

4

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Ε.Α. είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
Η Ροή ΣΤ. είναι η Στατιστική.
Η Ροή Μ.Π. είναι η Μαθηματικά Πληροφορικής.
Η Ροή Ε.Μ.–Υ.Π. είναι η Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση.