6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)

Κωδικός: 9048
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 3
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Οι εθνικοί λογαριασμοί. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν και καθαρό εθνικό προϊόν. Οι βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες. Δείκτες τιμών και διαχρονική αξία χρήματος. Εισόδημα, δαπάνες και η ισορροπία παραγωγής. Ο πολλαπλασιαστής. Δημόσιος τομέας και ισορροπία εισοδήματος. Χρήμα, τόκος και εισόδημα. Η αγορά αγαθών και η καμπύλη IS. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων και η καμπύλη LM. Συνολική προσφορά και συνολική ζήτηση. Διεθνείς διασυνδέσεις μιας ανοικτής οικονομίας. Κατανάλωση, αποταμίευση και επενδυτική δαπάνη. Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου: η νεοκλασική και η κεϋνσιανή προσέγγιση. Μακροχρόνια μεγέθυνση και παραγωγικότητα.

Διδάσκοντες