6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ

Κωδικός: 9303
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 4
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στη Στατιστική. Εισαγωγή στο Στατιστικό Πακέτο R. Περιγραφική Στατιστική: Ποσοτικές μεταβλητές, κατηγορικές μεταβλητές, γραφήματα στο στατιστικό πακέτο R. Προσομοίωση: Κατανομές στο στατιστικό πακέτο R, έλεγχος καταλληλότητας κατανομών, ασθενής νόμος μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα. Στατιστική Συμπερασματολογία: Εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση Παλινδρόμησης: Απλό γραμμικό μοντέλο, συντελεστής συσχέτισης, γενικό γραμμικό μοντέλο. Ανάλυση Διασποράς: Ανάλυση διασποράς με ένα παράγοντα, ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες.

Διδάσκοντες