Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Αργυρίου Ευμορφία

Ε.ΔΙ.Π.
 • Βαθμίδα:   Ε.ΔΙ.Π.
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1670
 • Γραφείο:   2.22

Γνωστικό Αντικείμενο

 •  

Σπουδές

 • Ph.D. in Computer Science, National Technical University of Athens, 2009 - 2013 Department of Mathematics, School of Applied Mathematical and Physical Sciences Ph.D. Thesis: Graph Drawing with Emphasis on Security Applications
 • M.Sc. in Mathematical Modeling in Modern Technologies and Financial Engineering, National Technical University of Athens, 2005 - 2007 School of Applied Mathematical and Physical Sciences Dissertation Topic: Drawings of Planar Graphs
 • Diploma in Applied Mathematical and Physical Sciences, National Technical University of Athens, 2000 - 2005 School of Applied Mathematical and Physical Science

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

My primary research interests concern theoretical aspects of Computer Science, focusing on algorithms and their complexity mostly from the following research areas:

 • Graph drawing with emphasis on security applications
 • Fraud detection
 • Graph Drawing
 • Information Visualization
 • Security Visualization