Μέλη ΔΕΠ

Τσιγαρίδας Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2985
 • Fax:   +30-210-772-2985
 • Γραφείο:   0.20

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πειραματική Φυσική LASER

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική (με έμφαση στα Laser), Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη νανοφωτονικών διατάξεων με έμφαση στη χρήση τους ως αισθητήρες.
 • Μελέτη αισθητήρων με χρήση μικρο-δομημένων οπτικών ινών.
 • Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός αισθητήρων βασισμένων σε φράγματα Bragg οπτικής ίνας.
 • Μελέτη της επίδρασης του υποστρώματος στην αποδοτικότητα της οπτικής παγίδευσης.
 • Επεκτάσεις και βελτιώσεις της τεχνικής Z-scan για μέτρηση μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων νέων υλικών.
 • Μελέτη της διάδοσης σολιτονίων σε οπτικές ίνες και άλλα μέσα. Μελέτη πολυφωτονικών διεργασιών με χρήση femtosecond παλμών laser (με εφαρμογές στην ανάπτυξη τρισδιάστατων οπτικών μνημών και στη διφωτονική μικροσκοπία).
 • Μελέτη υπερταχέων διεργασιών μέσω της φασματοσκοπίας χρονικής ανάλυσης στην περιοχή των femtosecond.
 • Μελέτη της αλληλεπίδρασης υλικών με δέσμες laser υψηλής ισχύος