Μέλη ΔΕΠ

Λαμπροπούλου Σοφία

Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1346
  • Γραφείο:   3.13

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων και Εφαρμογές

Σπουδές

  • B.Sc. in Mathematics, University of Athens, Greece, 1988
  • Μaster of Science (M.Sc.) in Mathematics, University of Warwick, U.K., September 1989 Title of dissertation: Surgery on 3-manifolds and pure braids
  • Philosophical Doctorate (Ph.D.) in Mathematics, University of Warwick, U.K., July 1993 Title of thesis: A study of braids in 3-manifolds. Thesis advisor: C.P. Rourke
  • Post-doctorate, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, University of Cambridge, U.K., 1993 – 1995
  • Qualification for Maître de Conférence, French Ministry of Education, Sept. 2002

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Knot theory, low-dimensional topology, braid theory, knots and braids in 3-manifolds, quotient algebras of braid groups, algebraic construction of Jones-type invariants. Applications of knots and braids to physics, chemistry, molecular biology

Μαθήματα