Ομότιμοι Καθηγητές

Χρυσοβέργης Ίων

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1716
  • Γραφείο:   2.06

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μή Κυρτός Βέλτιστος Έλεγχος

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Βέλτιστος Γενικευμένος Έλεγχος Ολοκληρωτικών και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων , Τμήμα Μαθηματικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Λωζάννης EPFL (1976)
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών ,Πανεπιστήμιο Λωζάννης, Ελβετία (1969)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βέλτιστος Έλεγχος
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Μερικές και Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις